Algemene Voorwaarden

Attitude at work

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Attitude at work en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Bedrijfsomschrijving

Attitude at work is een zelfstandig werkende praktijk voor coaching en training.

Definities

Opdrachtnemer: Attitude at work, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;

Opdrachtgever: de wederpartij van de opdrachtnemer, ook wel genoemd de cliënt of coachee (gecoachte).

Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening.

Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de overeenkomstbenodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Prijzen en offertes

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 30, zegge dertig, dagen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn altijd exclusief  reiskosten a € 0,45 per gereden kilometer en 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ontvangen overeenkomst of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd.

Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op basis van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarifering.

Betalingsvoorwaarden

Betaling vindt plaats á contant na iedere sessie, of door middel van een factuur middels automatische incasso of gestelde betalingstermijn van 14 van dagen, tenzij anders overeengekomen. Een contante betaling wordt gevolgd door een factuur met de notitie dat de betaling is voldaan.

Facturen dienen uiterlijk 14, zegge veertien, dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien opdrachtnemer zijn vordering uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met de incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van de opdrachtnemer binnen 2, zegge twee, weken na factuurdatum aan de opdrachtnemer schriftelijk (aangetekend) kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Duur en beëindiging

De duur van de overeenkomst voor een coaching of trainingstraject wordt vastgesteld in overleg tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever en na aanvaarding hiervan door de opdrachtgever. Vroegtijdige beëindiging kan indien partijen dit onderling overleg zijn overeengekomen.

Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan financiële verplichtingen te voldoen.

Tekortkomingen – Afspraken verzetten

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Bij afzegging van individuele coaching door opdrachtgever wordt binnen 72, zegge tweeënzeventig, uur voor aanvang van een gesprek 100%, zegge honderd procent, van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 120, zegge honderdtwintig, uur tot 72, zegge tweeënzeventig, uur voor aanvang van het gesprek wordt 50%, zegge vijftig procent, van de kosten in rekening gebracht.

Bij afzegging van een training of trainingstraject door de opdrachtgever wordt binnen 30, zegge dertig, dagen voor aanvang van een training 100%, zegge honderd procent, van de kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Van 45, zegge vijfenveertig, dagen tot 30, zegge dertig, dagen wordt 50%, zegge vijftig procent, van de kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever

Vertrouwelijke informatie – geheimhouding

Opdrachtnemer verbindt zicht hiertoe aan de Ethische Gedragscode Nederlandse Beroepscoaches zoals voorgeschreven door de NOBCO (Nederlandse Orde Beroepscoaches, www.nobco.nl ). De Ethische Gedragscode is opvraagbaar bij de opdrachtnemer en via internet www.nobco.nl ; www.attitudeatwork.nl

Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.

In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instantie als hiermee gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallen onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken als zij of zij onwettige zaken aan de wettelijke autoriteiten meldt.  

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zaken niet kan beroepen op wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Op alle andere communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat er een aantal mediums door derden worden beheerd en kunnen om die reden derhalve niet altijd vertrouwelijke inhoud bevatten.

 In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding te aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen de opdrachtnemer en cliënt ook richting de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever  heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.

Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel de tijd die opdrachtgever en de opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Geschillenbeslechting

De opdrachtnemer heeft zich verbonden aan de Ethische Code/Beroepscode van de NOBCO met bijbehorende klachtenprocedure. Klachtenreglement is opvraagbaar bij de opdrachtnemer en via internet www.nobco.nl : www.attitudeatwork.nl

Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8, zegge acht, dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14, zegge veertien, dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk en aangetekend te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk en aangetekend kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10, zegge tien. 

Klachten kunnen schriftelijk en aangetekend worden ingediend bij de klachtencommissie van de NOBCO, Postbus 2626, 2002 RC Haarlem.

Eigendomsbehoud

Alle door opdrachtnemer geleverde en uit geleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enz. blijven (intellectueel) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem/haar zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen willen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.

Wijzigingen van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het stand komen van de onderhavige opdracht.

>